Avrupa'da 1848 İhtilalleri

1848 İhtilali nedir? 1848 İhtilali nasıl başladı. 1848 ihtilaline dair her şey...
1848 İhtilali

» 1830-1848 yılları arasında diplomasisini en fazla meşgul eden sorun olarak 10 yıl kadar sürmüş olan Mehmet Ali isyanı görünür. Avrupalı devletler kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederken iç işlerinde ise tam bir kaynaşma havası esmekteydi.

» 1830 ihtilallerinin de liberalizm tam bir zafer elde etmemiş ise de bazı ülkelerde kazanmış olduğu zafer'in etkileri çok geniş olmuştur.

» 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da toplumlarının geçirmiş olduğu önemli bir gelişme de ekonomik alanda ortaya çıkmıştır.

» Sanayi bu dönemde Avrupa'da büyük gelişmeler kaydetmiştir. Sanayinin gelişmesi ve üretimin artması ulaştırma sorununun ortaya çıkarmış ve bunun sonucu olarak da demiryolları yapımı hız kazanmıştır. Ekonomik alandaki bu gelişmelerin fikir bakımından birtakım sonuçları olmuştur. Ulaştırma araçlarının gelişmesi toplumları birbiriyle yakınlaştırmış ve buda fikir akımlarının yayılmasını kolaylaştırmıştır.

» Diğer bir sonuç da artan üretimin önce Avrupa kıtasında pazar araması gümrük duvarlarına tepki göstermesi ve milletlerarası ticaret alanında serbesti fikirlerin gelişmesidir. Bu durum hürriyetçilik akımına da güç kazandırmıştır.

» Bir diğer sonuç ise bizatihi sanayinin ortaya çıkardığı problemler olmuştur. Bu da işçi sınıfının büyümesi, ücretlerin düşüklüğü ve şehir nüfusunun genişlemesi sonucu özellikle sanayi şehirlerindeki sefalet sorunudur. Bu durumda Sosyalist fikir akımına hız vermiştir.

» 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan kuvvetli bir akımda nasyonalizmdir. Yani milliyetçilik veya milli bağımsızlık akımı özellikle İtalya'da ve Almanya'da gelişmiş ve şimdi bir millet teorisi ortaya çıkmıştır.

» Mehmet Ali isyanı sırasında Fransa'nın Mehmet Ali'yi desteklemesi ve Mehmet Ali'ye  dayanarak Doğu Akdeniz'e yerleşmek istemesi, Akdeniz'de bir İngiliz - Fransız rekabetine sebep olmuş ve bu rekabet içinde bir süre sonra Batı bloku parçalanmıştır.

» Buna paralel olarak Luis Philippe'in de yavaş yavaş liberal rejime sırt çevirmeye başlaması da Fransa'yı İngiltere'den ayırarak Avusturya'ya kaydırmıştır. Luis Philippe’nin 1830-1840 arası özgürlükçü yaklaşımı yerine 1840-1848 arası baskıcı yılları olmuştur.

» 1848 ihtilallerinin ilk işareti beklenmedik bir yerden İsviçre'den gelmiş ve bütün Avrupa'nın dikkatini üzerine toplamıştır.

1848 İhtilali Serisi: