1830 İhtilali ve Sebepleri

1830 ihtilali nedir? 1830 ihtilali'nin sebepleri nelerdir? 1830 İhtilaline dair her şey...
1830 İhtilali ve Sebepleri

» Napolyon savaşları ile  İhtilali'nin ortaya attığı fikirleri toplumlara tanıtılmış oldu. Fakat bu fikirlerin toplumların içine işlemesi ve toplumların yapısını ve görüntüsünü değiştirmeye başlaması olayı 1815 ile 1830 yılları arasında vuku bulmuştur. İşte 1830 ihtilali’nin temelinde Fransız ihtilalinin düşünceleri yatmaktadır.

» Avrupa tarihinde 1815 ten 1870’lere kadar olan dönem üç büyük fikir akımının toplumları etkilediği ve toplumlarda çalkantı ve dalgalanmalara sebep olduğu bir dönemdir.

» Bu üç fikir akımı liberalizm yani hürriyetçilik nasyonalizm yani milliyetçilik ve sosyalizmdir.

» 1830 ihtilallerinin egemen faktörü liberalizm olmuş iken 1848 ihtilallerinin etkin faktörü nasyonalizm veya milliyetçiliktir.

1830 İhtilali'nin Nedenleri

Liberalizm ve Cumhuriyetçilik

» Hükümdarların otoritesine karşı 1820’lerde başlayan tepkilerle birlikte aydın kafalar düşüncelerini tekrar Fransız İhtilali'ne yönelterek, ihtilali yeni bir değerlendirme süzgecinden geçirmeye başladılar. Vardıkları sonuç ise kendilerini Cumhuriyet kavramına ve fikrine götürdü.

Bonapartizm

» Ölümünden sonra yeniden incelenmeye başlayan Napolyon, şimdi gerek aydınlar gerek halk kitleleri için bambaşka bir anlam ifade etmeye başladı.

» Bu dönemde yazılan eserlerde Napolyon dinin savunucusu, Fransız İhtilali fikirlerinin şampiyonu,  barış aşığı ve Fransa'nın milli şerefinin sembolü idi. Bir halde ki bazen Bonapartizm ile Cumhuriyetçilik eş anlamda el alınıyordu.

Ekonomide Liberalizm

» Napolyon savaşlarından sonra, bütün Avrupa'da ekonomik hayat hızlı bir gelişme gösterdi. İş adamları ve sermayedarlar Ekonomik hayatın gelişmesi ancak siyasal alandaki liberalizm ile mümkün görülmeye başlandı.

Dinde Liberalizm

» Liberal fikirler din alanında da etkili olmaktan geri kalmadı. Bir çok fikir adamı Katolik kilisesinin mutlakiyetçi hükümdara karşı mücadele etmesini istediler.

» Hatta bu görüşü savunanlar  L'avenir adlı bir gazeteyi 1830 dan itibaren yayınlamaya başlamış, Fransa'da büyük yankı uyandırmıştı.

» Gazetenin parolası Allah ve hürriyet idi. Vicdan basın ve seçim Hürriyet için mücadele ediyordu.

Yunan Dostluğu (Philhellenisme) Ve Liberalizm

» Yunanlıların Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmasını Avrupa'nın bütün aydınları hararetle desteklediler.

» Yunan ayaklanması sonucu Eflatun Aristo ve Sokrat’ın hürriyet ve demokrasi fikirleri yeniden ele alındı. Dolayısıyla Yunan Ayaklanması liberalizmi harekete geçirmek için tahrik etmiştir.

» Yunan ayaklanmasının bir diğer sonucu da müdahale sisteminin bir darbe yemiş olmasıdır.

Sosyalizm ve Liberalizm

»  SosyalistlerFerdi Hürriyet için din, eğitim ve basın hürriyetleri için mücadele etmeleri liberallerle ortak noktalarını teşkil etmiş ve sosyalistlerin mücadelesi de liberallerin mücadelesine katkıda bulunmuştur.

Romantizm ve Liberalizm

» Romantizmin temel niteliği tabiata dönüş olup tabiatta mevcut renkleri ve şekilleri geniş bir serbesti ve hürriyet içerisinde ele almaktır.

» Romantik ressamları portreciliği bırakıp tabiatta mevcut renkleri şekilleri ve ışıkları büyük bir serbesti ve hürriyet içinde işlemeye başladılar.

» Romantizm akımı fazla uzun ömürlü olmadı. Yerini realizme bıraktı. Fakat romantizmin, Hürriyet mücadelesi açısından etkileri geniş oldu ve 19 yüzyılın ilk yarısına damgasını vurdu.

Bu konuya ek olarak;

Fransa'da 1830 İhtilali

1830 İhtilallerinin Sonuçları