Büyük Hun İmparatoru Tanrının Kırbacı Atilla

Kısaca - Özetle Tanrının Kırbacı Atilla Kimdir? 

"BÜYÜK Türk - Hun İmparatoru'dur. Hun devletinin kurucularından Muncuk'un oğludur. 434 yılında, kardeşi Bledu ile birlikte İmparatorluğun başına geçti. Bir süre sonra kardeşinin öldürülmesiyle, Tuna kıyılarından Çin Seddi'ne kadar uzayan imparatorluğun tek hâkimi oldu. 750 bin kişilik ordusuyle Galya şehirlerini altüst etti. Orleans'ı kuşattı. Kuzey İtalya'yı silindir gibi ezip geçti. Avrupa'yı titreten bir cihangir oldu. 453 yılında öldü."

Tanrının Kırbacı Atilla

Tanrının Kırbacı Atilla ve Hayatı

"TIPKI Büyük İskender gibi, bütün dünyaya hâkim olmak ihtirası ile dopdolu bulunan Büyük Hun İmparatoru Atilla, bu büyük emelini tamamen gerçekleştiremedi ama, tarihin tanıdığı en ünlü cihangirlerden biri oldu." (Hürriyet Gazetesi 1971:2)

"Gençliğini barış için rehine olarak Roma'da geçirmiş, bu yüzden Roma kültürünün yanısıra, zaaflarını ve karakterlerini incelemiş, lâtinceyi de anadili gibi öğrenmişti. Hükümdar olduktan sonra, Romalılar hakkındaki bütün bu bilgilerini en iyi şekliyle değerlendirmeyi başardı." (Hürriyet Gazetesi 1971:2)

"Atilla , önce Doğu Roma'yı hedef aldı. Bizans üzerine yürüdü. Kendisinden aman dileyen İmparatoru yıllık vergiye bağladı. Bir süre sonra vergisini ödemeyen imparatora, bunu pek pahalıya ödetti. Balkanlardan Mora'ya, oradan İstanbul kapılarına kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Bizanslılar vergiyi iki misline çıkartarak İstanbul'u kurtardılar. Fakat, bu arada Bizans İmparatoru III. Valentinianus, bir suikastçi göndererek Atilla'yı öldürtmeye teşebbüs etti. Bu teşebbüs akim kaldı, imparator bu kez kendi emriyle, suikastı' hazırlayan adamın kafasını kestirip Attila'ya göndermekle, kendisini temize çıkartmaya kalkıştı... Bu arada III. Valentinianus'un hayatı boyunca evlenmemeye mahkûm ettiği kızkardeşi, rahibe olarak kapatıldığı manastırdan Atilla'ya bir nişan yüzüğü göndererek kendisiyle evlenmeye hazır olduğunu bildirdi. Bütün Avrupa'ya dehşet saçan Attilâ, Bizans imparatoru'na daha sert bir mesaj göndererek, nişanlısının kapatılmış bulunduğu manastırdan serbest bırakılmasını ve müstakbel eşine çeyiz olarak Batı Roma İmparatorluğunun yarısının verilmesini istedi. III. Valentinianus, Büyük Türk-Hun İmparatoru'nun bu yeni teklifi karşısında kara kafa düşüncelere daldı. Bunun verdiği huzursuzluk bütün Bizans'ı kapladı. Bitip tükenmek bilmeyen korkulu günler ve aylar başladı Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde..." (Hürriyet Gazetesi 1971:2)

"Büyük Hun İmparatoru Atilla'nın bütün emeli Batı ile Doğu Roma İmparatorluklarının kendisine karşı birleşmelerini önlemekti. İki cephede birden savaşmak istemiyordu. Doğu Roma'yı bu huzursuzluğun içinde bıraktıktan sonra âni bir kararla Batı Roma'ya yürüdü. Bir hallaç pamuğu gibi attı Batı Roma İmparatorluğu'nu. Roma'ya girmesinin gün meselesi hâlini aldığı bir sırada, Papa III. Leon, bizzat Atilla'nın karargâhına giderek Roma'yı çiğnememesi için ricada bulundu. Hattâ bunun için kendisine yalvardı. Papa'nın bu yalvarışı karşısında istilâyı durdurmayı kabul eden Atilla, Romalıları çok ağır bir vergiye bağladı."(Hürriyet Gazetesi 1971:2)

"Sekiz yıl içinde bütün Avrupa'da eşi görülmemiş ölçüde büyük bir istilâda bulunan Atilla, korku ve dehşet ifade eden tek isim oluvermişti. Bu yüzden son derece âdil bir hükümdar olmasına rağmen, bütün Avrupa kendisini barbar gözüyle gördü. Onun, etrafına saçtığı büyük korku ve dehşetin psikolojik bir sonucu olmuştu bu yanlış teşhis... Atilla’ya Tarnrının kırbacı denilmesi çok olmasa gerek." (Hürriyet Gazetesi 1971:2)

"Atillâ yalnız büyük bir istilâcı ve yaman bir komutan değil, mükemmel bir hükümdardı. Tarih onu, milletine medenî bir düzen veren ve dünyada posta teşkilâtını kuran ilk kişi olarak tanır." (Hürriyet Gazetesi 1971:2)

Tanrının Kırbacı Atilla’nın Ölümü - Atilla Kim Öldürdü?

"Atilla'nın ilk eşi ve başkadını Arıkan idi. Ölümünden sonra yerine geçen oğlu İlek'in anası olan Arıkan'dan başka birkaç kadın daha almıştı. 453 yılında, Büyük Türk-Hun İmparatorluğu'nun başkenti olan Etzelburg'da (Bugün Macaristan sınırları içinde bulunan Attilâ şehri) lldiko adında genç bir kızla evlendi. Elli sekiz yaşında olmasına rağmen son derece dinç ve kuvvetli idi. Zifaf gecesinin sabahında, bütün Avrupa'yı tir tir titreten büyük cihangir yatağında ölü bulundu. Ağzından, burnundan boşanan kanlarla, bütün yatak kıpkırmızı olmuştu. Ölümünün şiddetli bir burun kanamasından mı, bir hastalıktan mı, yoksa bir suikast sonucu mu meydana geldiği kesinlikle anlaşılamadı." (Hürriyet Gazetesi 1971:2)

Tanrının Kırbacı Atilla’nın Mezarı

"Cenazesi ölümünün ertesi günü yapılan çok büyük bir törenle kaldırıldı. Cesedi altın bir tabuta konulmuştu. Bu tabut önce gümüş, sonra da demir bir mahfazanın içine yerleştirilmiş ve böylece toprağa verilmişti. Büyük Hun İmparatoru Atilla, ölümünden sonra, kimse tarafından rahatsız edilmeden ebedî uykusunu uyumak isterdi Bunu, böyle vasiyet etmişti. Bu nedenle mezarını kazıp kendisini toprağa verenler okla vurulmak suretiyle hemen oracıkta Öldürüldü. Sonra mezarın yanından geçmekte olan bir çayın mecrası değiştirildi, sular başka tarafa, çok muhtemel olarak mezarın üzerinden verilen yeni mecradan akıtıldı. Böylelikle büyük cihangirin son arzusu yerine getirilmiş oldu. Ne yazık ki bugün mezarının yeri dahi bilinmez..." (Hürriyet Gazetesi 1971:2)

Kaynakça

Hürriyet Gazetesi. (1971). 100 Ünlü Türk. Hürriyet Yayınları.